Browsing Tag

ปี 62

ความชัดเจนเลือกตั้งปี 2562 และการเข้าถึงคนจน หนุนประสิทธิผลภาครัฐขึ้นมาอยู่ระดับ “ดี” เป็นครั้งแรก

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำ ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยพลัส (Thailand’s Public Sector Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561…