ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

           

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาชุดข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผลการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนาและมีบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากหลายภาคส่วน อาทิ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.