การประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย

              

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของชุดข้อมูลและตัวชี้วัดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของไทย เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.00 นณ ห้องประชุม 1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานอื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมนำเสนอความคิดเห็นในการกำหนดเป้าหมายของการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและโครงสร้างตัวชี้วัดให้ครอบคลุมองค์ประกอบการอ่านของคนไทยในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งกรอบแนวคิดในการประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของภาคส่วนต่าง ๆ

Leave A Reply

Your email address will not be published.