การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2017

             

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ร่วมกับสภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันการสร้างชาติ และ University of London Thailand Campus จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2017 : Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เป็นผู้กล่าวปราศรัยในการเปิดการประชุม และในการประชุมนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(IFD) ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ Development Strategies in a World of Complexity และ ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันฯ อ.ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Thailand Effectiveness Index) โดยมี นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.