ความชัดเจนเลือกตั้งปี 2562 และการเข้าถึงคนจน หนุนประสิทธิผลภาครัฐขึ้นมาอยู่ระดับ “ดี” เป็นครั้งแรก

นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) แถลงข่าวผลการจัดทำ ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยพลัส (Thailand’s Public Sector Effectiveness Index Plus) ประจำไตรมาส 4 ปี 2561

ดัชนีดังกล่าวนำข้อมูลมาจากการสำรวจการรับรู้ (perception) ของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของภาครัฐไทย โดยสุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน 1,176 ตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ในภาพรวม ดัชนีประสิทธิผลภาครัฐประเทศไทยพลัสไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ที่ 70.12% เพิ่มขึ้น 3.19% จากไตรมาสที่แล้ว โดยพบว่า

ตัวชี้วัดการเข้าถึง (Accessibility) ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 71.51% เนื่องจากภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือคนยากจน อาทิ แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมีรถเก็บขยะเทศบาลตามบ้าน ขณะที่ตัวชี้วัดการปลอดคอร์รัปชั่น (Corruption free) ยังคงได้คะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 66.54%

ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากไตรมาสที่ผ่านมา 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1 การกำกับดูแล (Regulation) เพิ่มขึ้นถึง 4.27% เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2562 แน่นอน ตามที่รัฐบาลได้ยืนยันกำหนดวันเลือกตั้งไว้ชัดเจน

อันดับที่ 2 การสร้างพันธมิตรและบูรณาการ (Alliance building and Integration) เพิ่มขึ้น 4.06% เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและทำงานประสานร่วมมือระหว่างกันได้ดีขึ้น

อันดับที่ 3 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เพิ่มขึ้น 3.89% เนื่องจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ และความเชี่ยวชาญตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนยังมองว่า ภาครัฐใช้เงินภาษีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการที่ประชาชนได้รับมากขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ผิดพลาดน้อยลง และเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนมากขึ้นก่อนการตัดสินใจออกนโยบาย

ขณะที่เรื่องที่ประชาชนยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อภาครัฐไทย ได้แก่ การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงด้านความโปร่งใสที่หน่วยงานภาครัฐยังคงไม่ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบการทำงาน

ทั้งนี้ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐไทยส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ตรงและทัศนคติของประชาชน โดยมีประชาชนร้อยละ 80.4 ที่มีความคิดเห็นดังกล่าว

ผู้สนับสนุน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน(ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด

Leave A Reply

Your email address will not be published.