ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ประจำปี 2566

ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies)

เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 15 พ.ค. 2566

ลักษณะผลงาน:

เป็นผลงานวิชาการหรืองานวิจัยของ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ นักวิเคราะห์ นักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคตศึกษา (Future Studies) ซึ่งเป็นการมองประเด็นอนาคต (Future Oriented) ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเงินการธนาคาร รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น

การส่งผลงาน:

รายละเอียดของผู้ส่งผลงานตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ในเว็บไซต์)

ใบรับรอง เช่น การรับรองการตีพิมพ์ผลงานจากวารสาร เป็นต้น (ถ้ามี)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) หรือบทคัดย่อ (Abstract) ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 points ความยาว 2 หน้า

ผลงานฉบับสมบูรณ์

บทความวิชาการจากผลงานวิจัย (ถ้ามี)

** ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ พร้อมระบุชื่อผู้จัดทำและชื่อผลงาน

จัดส่งได้ที่:

 E-mail :  “mailbox@ifd.or.th” หรือ “chananchida.p@rhotree.com”

ระบุชื่อเรื่อง “ส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ประจำปี 2566″

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หมวดที่ 1 ความสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
มีความแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต ทั้งในแง่กรอบแนวคิดของการวิจัยหรือวิธีวิจัย (15 คะแนน)
มีการค้นพบสิ่งใหม่ (New Finding) (15 คะแนน)

หมวดที่ 2 ความเหมาะสมของวิธีวิจัย (30 คะแนน)
ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสม (10 คะแนน)
ใช้ข้อมูลที่หนักแน่น น่าเชื่อถือ เลือกใช้วิธีการทดลอง วิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม (10 คะแนน)
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม (10 คะแนน)

หมวดที่ 3 คุณค่าหรือประโยชน์ของงานวิจัย (20 คะแนน)
มีคุณค่าในเชิงวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานั้น  (10 คะแนน)
ผลการวิจัยสามารถสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคมในวงกว้าง (10 คะแนน)

หมวดที่ 4 การนำเสนอ (20 คะแนน)
มีความสามารถในการเขียนเพื่อนำเสนองานวิจัยได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ ใช้ภาษาได้ดี และเห็นความเชื่อมโยงเนื้อหา (10 คะแนน)
นำเสนอบทสรุปได้กระชับและผูกเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม (10 คะแนน)

Leave A Reply

Your email address will not be published.