Centre of Index Development

การวัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากทำให้เข้าใจสถานะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ ลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลหรือใช้การคาดเดา ปัจจุบันจึงนิยมใช้ตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจก องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศหรือโลก

แต่ปัญหาที่มักพบในปัจจุบัน คือ 1) ตัวชี้วัดถูกนำไปใช้โดยไม่ถูกแปลงเป็นดัชนีหรือคะแนน ทำให้ไม่สามารถตัดสินเชิงคุณค่าได้ หรือแปลงเป็นดัชนีหรือคะแนนอย่างไม่เหมาะสม 2) ตัวชี้วัดหรือดัชนีมีลักษณะแยกเป็นตัวๆ ไม่ถูก aggregate เข้าด้วยกัน ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพรวมของเรื่องนั้นๆ และต้องใช้เวลามากในการทำความเข้าใจสถานะของเรื่องดังกล่าว และ 3) ตัวชี้วัดหรือดัชนีถูก aggregate เข้าด้วยกันอย่างไม่เหมาะสม มิได้คำนึงถึงความสำคัญของแต่ละ element หรือถูกกำหนดความสำคัญแบบ arbitrarily หรือใช้ดุลพินิจ ขาดหลักวิชาหรือทฤษฎี

Centre of Index Development จึงถูกตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาดัชนี และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดทำดัชนีที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการทั้งในระดับบุคคล องค์กร และมหภาค ทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรหรือประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ