งานสัมมนา “นโยบายเกษตรไทยควรไปทางไหน?”

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา(ไอเอฟดี) จัดงานสัมมนา “นโยบายเกษตรไทยควรไปทางไหน?” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของโครงการ “การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย : การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน” โดยอาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัยของสถาบันฯ และคณะผู้ร่วมวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

งานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ผลการศึกษาวิจัยถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งในด้านการกำหนดนโยบายการเกษตร การวิเคราะห์นโยบายเกษตร รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับฟังบรรยายกว่า 90 ท่าน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22

Leave A Reply

Your email address will not be published.