การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB 2018

           

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  และ The Women’s Institute of Management (Malaysia) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICNB International Conference on Nation-Building 2018 ระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา ภายใต้หัวข้อ Innovative Solutions for Rural Development to Move towards a Developed Country เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆในการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ

โดยในโอกาสนี้ นายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ดร. วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นางซุไรดา บินติ กามารุดดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและรัฐบาลท้องถิ่น มาเลเซีย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาชนบทของมาเลเซีย” และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันฯ ได้นำเสนอ “นวัตกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทเพื่อการสร้างชาติ” เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.